Santa Paula Restaurants


907 E Harvard Blvd
Santa Paula
805.525.7481
0.3 miles
431 N Ojai Rd
Santa Paula
805.933.2771
0.5 miles
327 S Palm Ave
Santa Paula
805.525.0966
0.8 miles
150 E Harvard Blvd
Santa Paula
805.525.5014
0.8 miles
138 E Harvard Blvd
Santa Paula
805.525.1980
0.9 miles
250 W Harvard Blvd
Santa Paula
805.525.4334
1.2 miles
535 W Harvard Blvd
Santa Paula
805.525.4466
1.4 miles
598 W Main St
Santa Paula
805.933.1351
1.4 miles
576 W Main St
Santa Paula
805.525.6356
1.5 miles
3661 Las Posas Rd
Camarillo
805.383.6666
8.2 miles
2508 E Las Posas Rd
Camarillo
805.987.0198
8.3 miles
2508 E Las Posas Rd
Camarillo
805.384.0353
8.3 miles
4421 Las Posas Rd
Camarillo
805.389.1164
8.3 miles
2390 Las Posas Rd
Camarillo
805.389.0575
8.3 miles
2500 Las Posas Rd
Camarillo
805.484.2933
8.3 miles