San Jose Restaurants

(Soup & Salad)

60 N 1st St
San Jose
408.292.5211
0.3 miles
31 N Market St
San Jose
408.287.4098
0.3 miles
95 S Market St
San Jose
408.286.6780
0.4 miles
325 S 1st St
San Jose
408.279.0970
0.7 miles
25 N 14th St
San Jose
408.938.0933
1.0 miles
90 Skyport Dr
San Jose
408.436.5333
2.2 miles
51 Metro Dr
San Jose
408.573.7770
2.4 miles
1351 Lincoln Ave
San Jose
408.288.7095
2.4 miles
3170 De La Cruz Blvd
Santa Clara
408.748.9880
3.8 miles
1898 S Bascom Ave
Campbell
408.369.1820
4.0 miles
267 E Campbell Ave
Campbell
408.376.0555
4.6 miles
247 E Campbell Ave
Campbell
408.374.8982
4.6 miles
2023 Camden Ave
San Jose
408.559.0654
5.7 miles
131 Ranch Dr
Milpitas
408.262.5566
6.4 miles
1200 Saratoga Ave
San Jose
408.378.0778
6.4 miles