San Francisco Restaurants

(Japanese/Sushi)

Zaoh Restaurant thumbnail menu
CLOSED
til 11 am
1555 Mission St
San Francisco
415.431.3930
0.1 miles
511 Laguna St
San Francisco
415.861.8887
0.4 miles
Sushi Delight thumbnail menu
CLOSED
til 5 pm
1946 Market St
San Francisco
415.621.3622
0.5 miles
Oriental Restaurant thumbnail menu
OPEN
til 9:30 pm
1107 Market St
San Francisco
415.863.5229
0.5 miles
Sushi Hana thumbnail menu
CLOSED
til 5 pm
800 Van Ness Ave
San Francisco
415.775.5800
0.6 miles
3092 16th St
San Francisco
415.255.9181
0.7 miles
3174 16th St
San Francisco
415.864.2288
0.7 miles
Crazy Sushi thumbnail menu
CLOSED
til 5 pm
3232 16th St
San Francisco
415.553.6062
0.8 miles
253 Church St
San Francisco
415.861.0447
0.8 miles
We Be Sushi thumbnail menu
OPEN
til 10 pm
538 Valencia St
San Francisco
415.565.0749
0.8 miles
307 Church St
San Francisco
415.252.8383
0.8 miles
Mikado Sushi thumbnail menu
CLOSED
til 11:30 am
1684 Bryant St
San Francisco
415.565.0988
0.8 miles
1330 Fillmore St
San Francisco
415.655.5600
0.9 miles
1233 Van Ness Ave
San Francisco
415.351.1234
0.9 miles
1217 Sutter St
San Francisco
415.931.6951
0.9 miles