Bonita Restaurants

(Japanese/Sushi)

207 5th Ave
San Diego
619.814.4124
8.2 miles
555 Market St
San Diego
619.501.4772
8.5 miles
555 5th Ave
San Diego
619.338.0555
8.5 miles
474 Broadway
San Diego
619.321.0021
8.7 miles
1236 University Ave
San Diego
619.298.0616
9.6 miles
2828 Camino Del Rio S
San Diego
619.299.8996
9.8 miles
2408 Northside Dr
San Diego
619.284.8036
10.4 miles
477 Camino Del Rio S
San Diego
619.298.4666
10.6 miles
3964 Harney St
San Diego
619.295.3272
11.7 miles
5451 Kearny Villa Rd
San Diego
858.560.7399
13.8 miles
4646 Convoy St
San Diego
858.573.2400
13.8 miles